Privacybeleid Praktijk Joke van Haaren

Als u gebruikt maakt van deze website of direct samenwerkt met Praktijk Joke van Haaren, dan moet u kunnen vertrouwen op een juiste omgang van/met uw gegevens. In dit privacybeleid leest u welke persoonsgegevens Praktijk Joke van Haaren verzamelt en gebruikt en met welk doel. Praktijk Joke van Haaren raadt u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bij Praktijk Joke van Haaren worden diensten ter bevordering van uw gezondheid aangeboden en uitgevoerd. Daarbij wordt privacygevoelige informatie verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Praktijk Joke van Haaren vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.                Daarbij houdt Praktijk Joke van Haaren zich aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat Praktijk Joke van Haaren:

 • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden. Praktijk Joke van Haaren doet dat via dit privacybeleid;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Praktijk Joke van Haaren daar wettelijk toe verplicht is;
 • wanneer Praktijk Joke van Haaren uw gegevens deelt, afspraken maakt met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eist van partijen die in opdracht van Praktijk Joke van Haaren persoonsgegevens verwerkt;
 • uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij afname van diensten vraagt Praktijk Joke van Haaren u om bepaalde gegevens te verstrekken. Deze gegevens heeft Praktijk Joke van Haaren nodig om de dienst naar behoren uit te voeren. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de diensten kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum en geslacht
 • Telefoonnummer en emailadres(sen)

Doeleinden

Praktijk Joke van Haaren verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meerdere doeleinden, mede afhankelijk van de dienst(en) die aan u geleverd worden:

 • Om met u te kunnen communiceren via post, e-mail, telefoon, indien dit nodig is om de opdracht uit te voeren.
 • Om de dienstverlening te kunnen factureren.
 • Als Praktijk Joke van Haaren hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Praktijk Joke van Haaren nodig heeft voor de belastingaangifte.

Praktijk Joke van Haaren kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Verstrekking aan derden

Praktijk Joke van Haaren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Praktijk Joke van Haaren, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Praktijk Joke van Haaren zijn verbonden. Praktijk Joke van Haaren kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Cookies

Praktijk Joke van Haaren gebruikt alleen functionele cookies, deze hebben geen impact op uw privacy.

Beveiliging en bewaren

Praktijk Joke van Haaren hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw gegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die toegang heeft tot uw persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Praktijk Joke van Haaren gebruik maakt van de diensten van derden, zal Praktijk Joke van Haaren in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Praktijk Joke van Haaren op.

Praktijk Joke van Haaren bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat Praktijk Joke van Haaren de gegevens bewaart zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die Praktijk Joke van Haaren langer moet bewaren omdat de wet dit verplicht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij Praktijk Joke van Haaren bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar joke.vanhaaren@hotmail.nl  Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Praktijk Joke van Haaren u hierover zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen een bevestiging sturen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Praktijk Joke van Haaren u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met Praktijk Joke van Haaren uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is afgestemd op de huidige diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen daarin, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid . Deze worden bekend gemaakt op deze pagina.

Vragen en feedback

Met regelmaat wordt gecontroleerd of de interne bedrijfsvoering aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of inzage wenst in uw gegevens, kunt u contact opnemen:

Praktijk Joke van Haaren

Kellenstraat 17

7041 AK ’s-Heerenberg

Telefoon: 06-13637846

E-mail: joke.vanhaaren@hotmail.nl